“ไล่หนู ตีงูเห่า” เป็นแค่เทคนิคหาเสียง - เพื่อไทยจับมือภูมิใจไทย จัดตั้งรัฐบาล


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ทำการพรรคเพื่อไทยได้มีแถลงการณ์เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย โดยมีเนื้อหาเน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางในการบริหารประเทศ  เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและประชาธิปไตย และมุ่งหวังให้รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในประเทศได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและมีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยกอบกู้วิกฤตของประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติคืนมา


สรุปเนื้อหา

  • พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • เร่งแก้ไขปัญหาประเทศชาติและพี่น้องประชาชนที่เผชิญอยู่โดยการจัดตั้งรัฐบาลเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
  • การสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  • การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและประชาธิปไตย ให้คืนสภาวะปกติคืนมาและลดความขัดแย้งทางการเมือง
  • การเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มติให้ทำประชามติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  • การจัดตั้งรัฐบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
  • การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตันระบบการเมืองและวิกฤตรัฐธรรมนูญ
  • การเร่งการบริหารราชการอย่างสร้างสรรค์ และการร่วมมือในการกอบกู้วิกฤตของประเทศ

โดยมีเนื้อความในแถลงการณ์ ดังนี้

คำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย

    พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมือง ซึ่งขณะนี้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้ว แต่เรายังคงต้องการเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ สามารถบริหารประเทศ และเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว

    รัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้ แม้จะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้ว แต่เรายังต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เนื่องจากปัญหาของประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญอยู่นี้ มีความเดือดร้อนรุนแรง การประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น การจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไรจะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น

    เรามีความประสงค์จะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในสังคม และวิกฤตรัฐธรรมนูญก่อตัวเป็นปัญหาของประเทศ และประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เราจึงต้องการเสียงสนับสนุนจากทุกพรรคการเมืองให้มาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นหลัก อาทิ เมื่อฝ่ายค้านเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รัฐบาลพร้อมจะให้การสนับสนุน นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เห็นว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ จึงกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาล ดังนี้

1.ยึดวาระของประเทศ และประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และประชาธิปไตย นำความปรองดอง สมานฉันท์กลับคืนสู่ประเทศ

2.จะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระแรก จะมีมติให้ทำประชามติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยกระบวนการจัดตั้ง สสร.

3.ดำเนินงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์จะร่วมกันผลักดันให้สำเร็จ สิ่งใดที่เป็นปัญหาจะต้องถูกตรวจสอบและเร่งแก้ไขให้ถูกต้อง

4.จัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5.การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เปิดกว้างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อผ่าทางตันระบบการเมืองของประเทศ และฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

หลังจากนี้ เราจะเดินหน้าทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และกำหนดเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศ จึงร้องขอการสนับสนุนจากทุกพรรคการเมือง ทุกฝ่าย ทุกคน มาร่วมกันกอบกู้วิกฤตของประเทศในครั้งนี้

 


นอกจากนี้นักข่าวได้สอบถามถึงประเด็น ไล่หนู ตีงูเห่า ซึ่งนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วระบุว่า“ไล่หนู ตีงูเห่า” เป็นการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง กิจกรรมแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์ต่างกัน มิติการการเมืองเพื่อไทยไม่เคยประกาศว่าเป็นศัตรู เป็นเพียงคู่แข่งกัน
 

ใหม่กว่า เก่ากว่า
;